0,00 Kč

Nemáte v košíku žádné zboží

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

Tyto Zásady nakládání s osobními údaji  (dále jen "ZZOÚ") vydala POINT CZ, s.r.o., IČO 48528803, se sídlem Milady Horákové 20, 602 00 Brno (dále jen “Společnost”).

Tyto ZZOÚ popisují, jak Společnost shromažďuje, zpracovává a sdílí informace uživatelů (dále jen "uživatel") webových stránek profi.point4me.com, a dále zákazníků (dále jen "zákazník") využívajících  jejich služeb. Tyto ZZOÚ  se nevztahují na informace, které zákazníci Společnosti zpracovávají s využitím jejich služeb.

Společnost je správcem  i zpracovatelem osobních údajů zákazníků, kteří je poskytnou při objednávce zboží a služeb, vstupu do věrnostního programu nebo při přihlašování k odběru newsletteru a uživatelů webových stránek profi.point4me.com. Společnost může využít pro zpracování osobních údajů další, níže uvedené zpracovatele.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli celé ZZOÚ a abyste se ujistili, že uvedeným informacím zcela rozumíte. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto ZZOÚ nebo shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů Společností, kontaktujte nás prosím na adrese support@point4me.com.

2. Jaké údaje budou zpracovány

Společnost zpracovává údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Společnost informace o uživateli prohlížených stránkách, případně o odkazech, na které klikli a jiných aktivitách na webových stránkách, jako je například vyplňování objednávkových a kontaktních formulářů. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů Společnosti a nástrojů níže uvedených zpracovatelů dat. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Společnost používá, naleznete zde.

Společnost zpracovává, nebo může zpracovávat, údaje ze sociálních sítí. Pokud jsou na webové stránce implementovány možnosti přihlášení, diskuze nebo hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Google, LinkedIn, atd.), a uživatel tyto možnosti využije, umožní Společnosti také přístup k veřejným informacím na jeho profilu v příslušné sociální síti, případně i e-mailové adrese. Součástí veřejného profilu v sociálních sítích může být jméno a příjmení uživatele, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle uživatelského nastavení.

Společnost zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a užívání uživatelského účtu, vytvoření objednávky nebo registraci do věrnostního programu, a dále při přihlášení k odběru newsletteru. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele nebo přihlášení zákazníka k účtu. Údaje, které Společnost zpracovává při registraci k odběru newsletteru nebo vytvoření uživatelského účtu mohou být následující:

Společnost vědomě nesbírá informace od dětí mladších 15 let a děti do 15 let nemohou používat její služby. Pokud se dozvíte, že dítě nám poskytlo osobní informace v rozporu s těmito ZZOÚ, můžete nás upozornit na adrese support@point4me.com.

3. K jakým účelům budou osobní údaje použity

Společnost zpracovává osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny a to na základě oprávněného zájmu, právní povinnosti nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, především pro:

 

4. Zpracovatelé, kteří mají přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovány především Společností a jejími zaměstnanci, kteří jsou vázaní mlčenlivostí, a dále dodavateli Společnosti, pokud jsou zpracovány v souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a objednávek (např. dopravní společnosti).

Společnost může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Společnost určí, a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Společnost jako zpracovatele využívá:

 

V odůvodněných případech může Společnost předat osobní údaje i jiným subjektům (zpracovatelům).

Může dojít k předání osobních údajů těmto zpracovatelům:

 

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje pro účely uvedené v 3. bodě jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

 

6. Odvolání souhlasu

Zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli marketingových a obchodních sdělení, a to:

Cílení reklamy (Cookies) může uživatel zakázat změnou přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakáže ukládání vybraných Cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací lze najít na stránce o použití souborů cookies.

7. Způsoby zpracování a úschovy osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány a uschovány:

 

8. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů bude mít v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

Právo na přístup k osobním údajů

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává. Opravu Společnost provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Společnosti.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Společnosti.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Společnost informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti.

V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Společnosti.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a za účelem marketingového oslovení je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, písemnou formou, nebo elektronicky za využití příslušného formuláře.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Bezpečnost

Společnost se zavazuje chránit osobní údaje i jiné informace o svých zákaznících a uživatelích jejich služeb. K tomu používá řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Opatření, která používá, jsou navržena tak, aby poskytovaly úroveň zabezpečení odpovídající riziku zneužití osobních údajů. Zabezpečení osobních údajů je Společností pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována. Mějte však na paměti, že na internetu nelze zaručit 100% jistotu.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

10. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na adrese support@point4me.com.

Správcem vašich osobních údajů je společnost POINT CZ, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 20, 602 00 Brno.

11. Účinnost

Tyto  ZZOÚ jsou účinné od 25. 5. 2018.

Mapa stránek | Copyright © POINT CZ, s.r.o.